040 / 69 65 61-60

info@usspeed.de

Regulamin

US Speed Shop Vertriebsges. mbH
Ogólne warunki handlowe

 

Prosimy o specjalne przestrzeganie punktu 5 i 6.

1. Zakres obowiązywania

Dla wszystkich obecnych i przyszłych kontaktów handlowych obowiązują nasze Ogólne warunki handlowe w wersji obowiązującej w chwili złożenia zamówienia.

2. Zawarcie umowy

Nasze oferty są niewiążące. Składając zlecenie zamawiający zgadza się na warunki handlowe. Zamówienie przedstawia ofertę zawarcia z nami umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży obowiązuje dopiero wtedy, gdy wyślemy zamówiony towar. Mamy prawo odmówić przyjęcia zamówienia. Uzgodnienia ustne wymagają pisemnego potwierdzenia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

3. Dostawa

Dostawa następuje z magazynu w Hamburgu na adres podany przez Zamawiającego. Nie uzgadnia się ani nie przyrzeka stałych terminów dostaw. Co więcej, dostawa następuje możliwie jak najszybciej. Podane terminy stanowią niewiążące szacunki. Roszczenia odszkodowawcze z powodu wadliwej dostawy, braku lub częściowych dostaw lub przedłużenia czasu dostawy są wykluczone, za wyjątkiem przypadku znacznego zaniedbania lub działania umyślnego. Dostawy częściowe są możliwe w przypadku wielu zamówień. Wysyłka następuje na ryzyko zamawiającego. Jesteśmy upoważnieni do odstąpienia od umowy, gdy zamówiony towar nie jest dostępny u naszych poddostawców. Jeśli zamawiający opóźnia się z przyjęciem towaru, mamy prawo domagać się odszkodowania za powstałe szkody i ewentualne dodatkowe wydatki.

4. Wynagrodzenie, płatność i zwłoka

Płatność następuje wyłącznie netto bez potrąceń. Cenę zakupu można zapłacić fakturą, gotówką za pobraniem lub obciążeniem rachunku. Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do wypełnienia wszystkich zobowiązań. Jeśli powstały udowodnione szkody z powodu zwłoki, jesteśmy upoważnieni do ich wyegzekwowania. Jeśli klient opóźnia się z płatnością, mamy prawo domagać się odsetek za zwłokę i zwrot kosztów przetwarzania. Zwłoka z płatnością występuje także bez upomnienia.

Prosimy zwrócić uwagę, że poniższe prawo zwrotu nie obowiązuje, gdy zamówione towary będą użyte do własnej działalności gospodarczej lub samodzielnego wykonywania zawodu.

5. Postępowanie w przypadku zwrotu dla prywatnych użytkowników końcowych
 

Prawo do zwrotu

Klient może oddać otrzymany towar bez podania przyczyn w ciągu 14 dni przez odesłanie towaru. Termin rozpoczyna się po otrzymaniu tej informacji w formie tekstowej (np. listem, faksem, e-mailem), jednak nie przed odebraniem towaru (w przypadku dostawy wielokrotnej towarów tego samego rodzaju, nie przed przyjęciem pierwszej dostawy częściowej) i także nie przed spełnieniem naszych zobowiązań informacyjnych zgodnie z art. 246 § 2 w połączeniu z § 1 ust.1 i 2 przepisów wprowadzających do niemieckiego kodeksu cywilnego (EGBGB) oraz naszych zobowiązań zgodnie z § 312e ust.1 zdanie 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) w połączeniu z art. 246 § 3 przepisów wprowadzających do niemieckiego kodeksu cywilnego (EGBGB). W przypadku zdalnych umów kupna-sprzedaży postępowanie przy anulowaniu zakomunikowane w formie tekstowej bezpośrednio po zawarciu umowy jest równoważne do postępowania zakomunikowanego w chwili zawarcia umowy, gdy poinformowaliśmy prywatnego użytkownika końcowego zgodnie z art. 246, § 1, ust. 1, Nr 10 przepisów wprowadzających do niemieckiego kodeksu cywilnego (EGBGB).

Jedynie w przypadku towaru, którego nie można wysłać paczką (np. towar masowy), użytkownik ma prawo zadeklarowania zwrotu poprzez żądanie przyjęcia zwrotu w formie tekstowej. Dla zachowania terminu wystarczy terminowe odesłanie towaru lub żądanie przyjęcia zwrotu. W każdym przypadku odesłanie następuje na nasz koszt i ryzyko. Jeśli to jest możliwe, prosimy skorzystać z bezpłatnego dla klienta serwisu zwrotów.

Towar musi być zwrócony lub żądanie przyjęcia zwrotu przesłane na adres:

US Speed Shop Vertriebsges. mbH
Hinschenfelder Stieg 12
D- 22041 Hamburg
Niemcy
Fax 040- 695 63 84
office@usspeed.de

Skutki zwrotu

W przypadku skutecznego zwrotu wszystkie wzajemne otrzymane usługi i płatności i pochodzące z nich zyski, muszą zostać zwrócone. Jeśli użytkownik nie może zwrócić towaru w całości, tylko częściowo, jest on zobowiązany do skompensowania nam obniżenia wartości. Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy uszkodzenie towaru nastąpiło wyłącznie podczas jego sprawdzania, co jest możliwe w sklepie detalicznym.

Użytkownik może również uniknąć zobowiązania do wyrównania utraty wartości, jeśli towar został uszkodzony przez używanie zgodne z przeznaczeniem pod warunkiem, że nie będzie używać towaru jako swojej własności i powstrzyma się od czynienie czegokolwiek, co mogłoby zmniejszyć jego wartość. Towar nadający się do wysłania paczką wysyłany jest na nasz koszt i ryzyko. Prosimy skorzystać z bezpłatnego serwisu zwrotów.

Towar musi być zwrócony lub żądanie przyjęcia zwrotu przesłane na adres:

US Speed Shop Vertriebsges. mbH
Hinschenfelder Stieg 12
D- 22041 Hamburg
Niemcy
Fax 040- 695 63 84
office@usspeed.de

Zobowiązanie do zwrotu płatności musi być wykonane w ciągu 30 dni. Dla użytkownika termin rozpoczyna się w chwili wysyłki towaru lub żądania przyjęcia zwrotu, dla nas w chwili odbioru towaru.
Ważna uwaga: Prawo zwrotu towaru nie dotyczy komercyjnych klientów i odbiorców.

Koniec postępowania w przypadku zwrotu

6. Gwarancja
 

Ustawowy okres gwarancji wynosi 2 lata dla klientów prywatnych i 1 rok dla klientów komercyjnych. W każdym przypadku obowiązek przeprowadzenia dowodu odwraca się po 6 miesiącach. Wszystkie terminy liczą się od odebrania towaru przez klienta. Roszczenia gwarancyjne nie przenoszą się na osoby trzecie.

Jeśli wystąpi wada towaru, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wady, naprawy lub wymiany. Nie powoduje to przedłużenia oryginalnego okresu gwarancji. Wyklucza się dalsze roszczenia, bez względu na podstawę prawną. Wyjątek do powyższego stanowią wady, które zostały spowodowane przez nas na skutek zaniedbania lub świadomego działania. W przypadku dostawy na wymianę, klient musi najpierw oddać dostarczony towar w ciągu 7 dni. Jeśli towaru nie otrzymamy w tym terminie, mamy prawo wystawić rachunek.
Wbudowanie i montaż dostarczonych przez nas artykułów technicznych musi wykonać osoba wykwalifikowana, w przeciwnym przypadku może powstać zagrożenie dla klienta i innych osób. Przestrzegać instrukcji w języku angielskim, w razie wątpliwości skontaktować się z nami. Zwracamy uwagę na to, że klient zobowiązany jest do uzyskania wymaganych ustawowo odbiorów i wpisów.

7. Ochrona danych osobowych

Dostarczone nam dane klienta nie będą dalej przekazane, lecz wykorzystane wyłącznie do celów wewnętrznych.

8. Postanowienia końcowe

Miejscem wykonania i właściwym sądem dla obydwu stron jest Hamburg. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Postanowienia, które są nieskuteczne w całości lub części, powinny być zastąpione przez postanowienia zbliżone najbardziej sensem ekonomicznym do postanowienia nieskutecznego. Ewentualnie nieskuteczne poszczególne uregulowania nie dotyczą całości warunków handlowych.

Dostarczamy czesci zamienne i akcesoria dla nastepujacych marek samochodów

Gdy klikniesz na marke, wyswietla sie modele samochodów, dla których dostarczamy czesci zamienne i akcesoria.

 • A.C.
 • AM General
 • American Motors
 • Buick
 • Cadillac
 • Checker
 • Chevrolet
 • Chrysler

Cadillac

Checker

Chevrolet

Chrysler

 • Delorean
 • Desoto
 • Dodge
 • Eagle
 • Edsel
 • FCA
 • Ford
 • GMC

Edsel

FCA

Ford

GMC

 • Hudson
 • Hummer
 • International
 • Jeep
 • Lincoln
 • Mercury
 • Oldsmobile
 • Packard
 • Plymouth
 • Pontiac
 • RAM
 • Saturn
 • Studebaker